top of page

KONKURS

Rozgrzewka artystyczna dla twórców w każdym wieku

 

Zapraszamy twórców, którzy zaczynają swoją drogę na artystyczną eskapadę!

Jesteś artystą, a to oznacza, że nie ma granic! Jeśli odkrywasz w sobie muzyczny talent i pragniesz nowych inspiracji oraz okazji do rozwoju, to jest to przestrzeń dla Ciebie!

Tworzysz, miksujesz, komponujesz – muzyka to twoje życie.

Zasady zabawy są proste:

Stwórz muzyczne dzieło trwające 2-3 minuty na temat "Brak ograniczeń".

Prześlij je do nas wypełniając formularz na stronie.

Wszystkie nadesłane utwory zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych naszej fundacji « Jesteś wszystko. Contemporary Artists’ Cooperative"

15 utworów, które zdobędą najwięcej polubień, zostanie opublikowanych na platformie Spotify naszej fundacji i będą promowane.

Ta muzyczna eskapada stanie się inspiracją dla różnych artystów, którzy wykorzystają ją do tworzenia tańca, performance'u, wideoklipów, obrazów, projektów VR i nie tylko.

Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozpoczynających artystów, dając im przestrzeń do twórczego rozwoju w atmosferze pełnej możliwości i wsparcia, wolnej od ocen. Chcemy, aby sztuka była odczuwana jako wolność i piękno samo w sobie, bez potrzeby uzasadniania tworzenia.

Zasady :

 

Cel konkursu:

Zachęcenie twórców do wyrażenia swojej kreatywności poprzez muzykę oraz stworzenie inspirującej przestrzeni dla ich rozwoju artystycznego.

Temat konkursu:

"Wolność bez granic"

Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do artystów którzy zaczynają swoja podróż artystyczna . Nie ma ograniczeń wiekowych.

Uczestnicy muszą stworzyć utwór muzyczny trwający 2-3 minuty, który będzie interpretacją tematu "Wolność bez granic".

Utwór musi być oryginalny i nie może naruszać praw autorskich innych osób.

Sposób zgłaszania prac:

Uczestnicy muszą przesłać swoje utwory za pomocą formularza konkursowego.

Terminy:

Konkurs trwa od 19.03.2024 do 19.12.2024

Wszystkie prace muszą być przesłane do 19.11.2024

Wasze pracy:

Wszystkie nadesłane utwory będą opublikowane na stronie fundacji oraz mediach społecznościowych.

Podczas tworzenia nie zapomnij o kreatywności, oryginalności, interpretacji tematu oraz jakości wykonania.

15 utworów, które zdobędą najwięcej polubień, zostanie opublikowanych na platformie Spotify fundacji.

Zwycięzcy otrzymają także promocję ich utworów na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych fundacji.

Wykorzystanie utworów:

Utwory wybrane do publikacji będą wykorzystane jako inspiracja dla innych artystów do tworzenia różnych form sztuki, takich jak taniec, performance, wideoklipy, obrazy, projekty VR itp.

Prawa autorskie :


Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na warunki dotyczące praw autorskich.

  1. Uczestnik podpisuję zgodę, której treść znajduje się poniżej oraz stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu.

  2. Podpisaną zgodę uczestnik przesyła wraz z utworem muzycznym.

 

ZGODA KOMPOZYTORA UTWORU MUZYCZNEGO NA ROZPORZĄDZENIEDZANIE TYM UTWOREM

oraz na przeniesienie praw autorskich do utworu na Fundację Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative w Poznaniu Karola Libelta 1A/2 61-706 

NIP:7831892795  REGON:527087036  KRS:0001072607

 

 

Ja ……………………………………………………. zam. w

 

 

Niniejszym oświadczam, że utwory muzyczne stanowiące prace konkursowe realizowanego przez Fundację Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative pod roboczym tytułem „ Brak barier”

jest wynikiem mojej oryginalnej twórczości i został‚ opracowany bez naruszenia praw autorskich osób trzecich oraz że prawa autorskie do tego utworu nie są niczym ograniczone.

 

Niniejszym przenoszę na Fundację Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative:

- prawo rozporządzania utworem/muzyką w zakresie rozpowszechniania zgodnie z przeznaczeniem utworu, wraz z prawami zależnymi, a szczególności swobodną eksploatację wszystkich działań fundacji z tym utworem na wszelkich polach eksploatacji, znanych w chwili zawarcia umowy,  w tym:

a) zwielokrotnienie działań fundacji z stworzoną przeze mnie muzyką

b) utrwalenie na dowolnym nośniku

c) wprowadzenie filmu z działań fundacji do obrotu

d) wyświetlanie

e) najem i dzierżawa

f) nadanie przez stacje telewizyjne droga naziemną, satelitarną oraz przewodowo oraz równoczesne i integralne retransmisje nadań telewizyjnych

g) wprowadzenie do pamięci komputera

 

 

Postanowienia te nie ograniczają praw kompozytora w zakresie wydania i rozpowszechniania utworu muzycznego jako takiego.

 

Zgadzam się przenieść na Fundację Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative prawo do wykorzystania utworu lub jego fragmentów(także poszczególnych części) w celach promocyjno-reklamowych przez Fundację Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative, w dowolnych mediach i na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili pisania oświadczenia bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, bez konieczności wypłaty wynagrodzenia.

Fundacja Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative ma prawo do bezpłatnego korzystania z utworu w celu prezentacji dorobku Fundacji Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative na festiwalach i konkursach oraz do innych prezentacji tego typu, a w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia dla produkcji do promocji nagrodzonego lub wyróżnionego dzieła‚a w sposób zaproponowany przez organizatorów festiwalu lub konkursu.

 

Fundacja Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative  ma  prawo  do   wszelkiego   użycia   wersji   i   fragmentów   napisanego   utworu  w materiałach promocyjno-reklamowych.

 

 

 

Data                                                                           Podpis

 

 

 

 

  • Uczestnicy przekazują pełne prawa autorskie do swoich zgłaszanych prac. Jednakże, nie ogranicza to prawa kompozytora w zakresie wydawania i rozpowszechniania dzieła muzycznego jako takiego.

  • Organizator ma prawo do korzystania z prac uczestników we wszystkich działaniach fundacji w szczególności w celach związanych z promocją konkursu oraz jego wyników, w tym publikacji na stronach internetowych, mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych itp.

  • Uczestnik zapewnia, że zgłoszone przez niego prace nie naruszają praw autorskich, praw własności intelektualnej ani innych praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem praw autorskich lub innych przepisów prawnych, uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do zwolnienia organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.

  • Organizator zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w zakresie ochrony praw autorskich uczestników oraz do respektowania ich praw w związku z wykorzystaniem zgłoszonych prac.

  • Wszelkie spory związane z prawami autorskimi do zgłoszonych prac będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem, a wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące praw autorskich będą interpretowane zgodnie z zasadami uczciwości i zgodnie z prawem.

  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani poprzez odpowiednie komunikaty na stronie internetowej konkursu lub w inny odpowiedni sposób.

  • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania i obowiązuje przez cały okres trwania konkursu.

Kontakt:

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem ty@jesteswszystko.art

bottom of page