top of page

STATUT
(Przyjęty W Dniu 13 Listopada 2023 Roku)
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
                                                                   § 1.
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Jesteś wszystko Contemporary Artists’
Cooperative , została ustanowiona przez Jakuba Edmunda Rezlera, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Martę Nowak - notariusza w Poznaniu w kancelarii notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Adama Mickiewicza 18/3 Repetytorium: A 6538/2023 Fundacja działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
                                                                   § 2.
1. Nazwa Fundacji brzmi: Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative
2. Fundacja może posługiwać się pieczęcią oraz logo i logotypem.
3. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z
zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.
5. W celu prowadzenia działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
6. Fundacja może powoływać i likwidować oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą oraz tworzyć inne podmioty i uczestniczyć w innych podmiotach na terenie kraju oraz poza jego granicami, uczestniczc we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach z innymi podmiotami.
                                                                   § 3.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
                                                                   § 4.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
                                                                  § 5.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Rozdział II
Cele I Zasady Działania Fundacji
                                                                § 6.
Fundacja została powołana w celu wspierania rozwoju kultury i sztuki.
                                                                 § 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności.
3. Prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej. Szerzenie i rozpowszechnianie kultury poprzez inicjowanie działania kierowanego do każdej grupy wiekowej.
4. Promowanie sztuki tańca jako autonomicznej jednostki zarówno w przestrzeni
fizycznej jak i wirtualnej.
5. Działania wspierające edukację dzieci, młodzieży i dorosłych. Podnoszenie
kwalifikacji i kompetencji animatorów, wychowawców i innych osób
pracujących z dziećmi i młodzieżą.
6. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
7. Działania edukacyjne, kulturalne i reintegracyjne na rzecz osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.
8. Działania na rzecz integracji społeczności lokalnych.
9. Działania na rzecz wspierania rozwoju społeczności lokalnych.
10. wspieranie wszelkiej twórczości artystycznej, promocję i upowszechnianie wiedzy o sztuce,
11. inicjowanie, realizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych,
12. upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i wspierania różnorodnych form aktywności twórczej,
13. wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych w zakresie krzewienia kultury i propagowania różnorodnych form sztuki,
14. wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych i mecenatu nad kulturą i sztuką,
15. kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych,
16. inicjowanie oraz wspieranie badań naukowych w zakresie kultury i sztuki,
17. organizowanie wystaw zbiorów dzieł sztuki,
18. organizowanie wydarzeń kulturalnych takich jak spektakle wernisaże wystawy
19. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie kultury i sztuki – w tym organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów praktycznych i naukowych, a także wspierania indywidualnych projektów badawczych w tej dziedzinie,
20. prowadzenie działalności wydawniczej i rozpowszechnianie wydawnictw dotyczących kultury i sztuki,
21. promocję i wspieranie nauczania historii sztuki oraz popularyzacji wiedzy o sztuce,
22. prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów,
23. prowadzenie działalności edukacyjno szkoleniowej
24. inicjowanie, realizowanie i wspieranie wszelkich projektów artystycznych
25. edukację dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w zakresie wiedzy o sztuce oraz uczestnictwa w kulturze,
26. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji
27. wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych oraz organizowanie i wspieranie
mecenatu nad kulturą i sztuką
28. produkcję i upowszechnianie utworów filmowych, fotograficznych i innych utworów audiowizualnych,
29. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w szczególności poprzez działania artystyczne;
                                                                   § 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III
Majątek Fundacji
                                                                   § 9
1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 2000zł (słownie:
dwa tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne dochody i mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Na działalność gospodarczą Fundacji przeznaczona jest z funduszu założycielskiego kwota 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
3. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd.
                                                                  § 10.
1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
                                                                  § 11.
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji i subwencji osób prawnych;
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz sponsoringu;
4. dywidend i zysków z akcji i udziałów;
5. dochodów z majątku Fundacji;
6. grantów i funduszy celowych;
7. dochodów z odsetek bankowych;
8. dochodów z działalności gospodarczej.
                                                                § 12.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli donatorów lub ich spadkobierców.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
                                                                § 13.
1. Majątek Fundacji i uzyskiwane z niego dochody, a także dochody z
działalności gospodarczej Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację
celów statutowych Fundacji.
2. Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
                                                                     § 14.
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest
wyodrębniona od działalności statutowej.
Rozdział IV
Organy Fundacji
                                                                     § 15.
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji
Zarząd Fundacji
                                                                     § 16
1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech osób powoływanych przez Fundatorów zwykłą większością głosów.
2. Zarząd powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Fundator może być Członkiem Zarządu Fundacji.
                                                                   § 17
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek odwołania lub śmierci. Odwołanie może nastąpić także na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
2. Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd w każdym czasie, w szczególności jeżeli narusza on prawo lub niniejszy Statut albo działa na szkodę Fundacji.
3. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze głosowania Fundatorów, zwykłą większością głosów. W przypadku Fundatora będącego Członkiem Zarządu, wyłączony jest on od głosowania w przedmiocie odwołania członka Zarządu, w tym siebie, lub całego Zarządu.
                                                                    § 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, w szczególności:
1. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2. uchwalanie regulaminu Zarządu,
3. sprawowanie zarządu majątkiem,
4. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
6. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
8. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
9. występowanie z wnioskiem do Fundatorów w sprawie zmian w statucie oraz połączenia lub likwidacji Fundacji.
                                                                      § 19
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.
2. Bezwzględnej większości głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu, wymagają uchwały dotyczące:
1. powołania pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,
2. zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej 20 000 tysięcy złotych,
3. nieodpłatne przyznanie środków Fundacji osobie fizycznej lub prawnej, w tym przyznanie stypendium,
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może uchwalić regulaminu Zarządu.
7. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
8. Postanowień ust. 1–5 nie stosuje się w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego.
                                                                     § 20
W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli za fundację uprawniony jest Prezes Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli za Fundację uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział V
Działalność gospodarcza
                                                                     § 21
1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w
tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1. POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 85.59.B
2. POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
ARTYSTYCZNEJ 85.52
3. HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 47
4. DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z
KULTURĄ I ROZRYWKĄ 90.0
5. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I
MUZYCZNYCH 59
6. DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA,
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO
PODATKOWE 69
7. DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z
ZARZĄDZANIEM 70
8. BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 72
9. REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 73
10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 74
11. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I
NIEMIESZKALNYCHR 4120Z
2. Jeżeli działalność w danej dziedzinie wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, jej podjęcie nastąpi po uzyskaniu odpowiednich dokumentów.
                                                                      § 22
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd.
3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd.
4. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
5. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.
Rozdział VI
Zmiana Statutu Fundacji
                                                                   § 23
Zmiana Statutu, a w tych ramach i zmiana celu Fundacji, następuje w drodze jednomyślnej uchwały Fundatorów.
Rozdział VII
Połączenie Fundacji
                                                                   § 24
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy na wniosek Zarządu. Decyzja o połączeniu wymaga jednomyślnej uchwały Fundatorów.
Rozdział VIII
Likwidacja Fundacji
                                                               § 25
1. Fundacja ulega likwidacji z mocy prawa powodu wyczerpania majątku lub realizacji celu, dla którego została założona.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze uchwały, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu. Decyzja o postawieniu Fundacji w stan likwidacji wymaga jednomyślnej uchwały Fundatorów.
3. Stawiając Fundację w stan likwidacji, Fundatorzy wyznaczają likwidatora. Fundator może być likwidatorem Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały Fundatorów, na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.
Poznań, dnia 13 listopada 2023 r.

bottom of page