top of page

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

FUNDACJA JESTEŚ WSZYSTKO CONTEMPORARY ARTISTS COOPERATIVE przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania. 

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Fundacji JESTEŚ WSZYSTKO CONTEMPORARY ARTISTS COOPERATIVE 

Administrator i Inspektor ochrony danych

Administratorem danych jest Fundacja JESTEŚ WSZYSTKO CONTEMPORARY ARTISTS COOPERATIVE z siedzibą w Poznaniu, ul. Karola Libelta 1A/2, 61-706 Warszawa.

W sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować, pisząc na adres pocztowy fundacji najlepiej z dopiskiem: „RODO” lub adres elektroniczny ty@jesteswszystko.art

 

Cele przetwarzania

Fundacja przetwarza dane osobowe w celu:

 • realizacji celów statutowych fundacji,

 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

 • ochrony praw i obowiązków fundacji oraz jej beneficjentów,

 • archiwizacji,

 • ewaluacji i badań statystycznych.

 

Opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych

Fundacja przetwarza dane następujących osób:

 • pracowników i współpracowników fundacji,

 • beneficjentów fundacji 

Fundacja przetwarza następujące kategorie danych:

 • imię nazwisko, 

 • data i miejsce urodzenia,

 • nr PESEL,

 • adres zamieszkania,

 • nr telefonu,

 • imiona rodziców,

 • adres e-mail, 

 

W przypadku pracowników i współpracowników fundacja może przetwarzać dodatkowo:

 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 • wykształcenie,

 • nazwisko rodowe matki,

 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

 • zawód,

 • seria i numer dowodu osobistego,

 • ujawniające przynależność związkową,

 • dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej,

 • wyroki skazujące i naruszenia prawa.

 • dane o stanie zdrowia.

 

Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione 

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności.

 

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych przez fundację zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez fundację reguł, zgodnie z tymi przepisami. 

 

bottom of page