top of page

Polski

pl

pl

Opis Projektu:


Projekt edukacyjno- społeczny "What's up" jest inspirowany dziełem Tomaso Bingo "I Write You Only on Sunday". Projekt polega na tym, że uczestnicy przez 52 tygodnie wypełniają formularz umieszczony na stronie internetowej. Formularz składa się z dwóch części:


Pytanie o Przyjaciela: Pierwsze pole formularza to miejsce na pytanie o to, jak ma się nasz przyjaciel. Uczestnik wybiera jedną osobę, której jest ciekawy. Ważne jest, aby znać tę osobę na tyle dobrze, żeby wiedzieć, co u niej słychać, co się wydarza, i móc zadać odpowiednie pytanie. Pytania nie mogą się powtarzać; każdy tydzień przynosi nowe wyzwania. Należy pamiętać, że te listy nigdy do przyjaciela nie trafią – jest to czas na autorefleksję.

aCelem przedsięwzięcia jest wyrażenie najgłębszych myśli i uczuć w intymny i osobisty sposób.  Możesz dołączyć do projektu w każdym czasie, ponieważ jest to projekt, który pozwala poznać siebie i głęboko zrozumieć swojego przyjaciela. To chwila na refleksję, głębszy wgląd we własne źródło.


​​


Cel Projektu:


Projekt ma na celu wyzwolenie w uczestnikach potrzeby szczerego dzielenia się swoimi uczuciami oraz budowanie głębszych relacji poprzez regularne, choć krótkie, wymiany myśli. To ćwiczenie w introspekcji i empatii, gdzie z jednej strony skupiamy się na sobie, a z drugiej okazujemy zainteresowanie życiem innych. Zachęca do zatrzymania się na chwilę raz w tygodniu, aby zastanowić się nad swoim życiem i relacjami z innymi. Skłania do refleksji nad tym, czy potrafimy się komunikować, czy jesteśmy ciekawi drugiej osoby, czy rozumiemy swoje emocje i siebie samych. Pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego działamy w określony sposób i co naprawdę dzieje się w naszym życiu.


​​


Uczestnictwo:


Projekt jest otwarty dla każdego pełnoletniego*, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy języka. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w warsztatach empatii i ciekawości, aby lepiej zrozumieć siebie i innych, podkreślając znaczenie komunikacji i poznawania się nawzajem. Każdy uczestnik przystępując do projektu robi to  dobrowolnie i akceptuje jego regulamin. Organizator:


Organizatorem projektu jest Fundacja Jesteś Wszystko Contemporary Artist Cooperative, która jest otwartą przestrzenią do wyrażania siebie, to miejsce gdzie doskonalimy w buciu sobą. Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, bez względu na to, czy czują się artystami, czy nie, wszystkich tych, którzy chcą wyrazić się w jakiś sposób artystycznie przez dowolną formę sztuki. Zapraszamy wszystkich do eksploracji samych siebie.​​* osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w projekcie tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów  

Regulamin projektu "What's Up"
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany "Regulaminem") określa zasady udziału w projekcie artystycznym "What's Up" (dalej zwanym "Projektem") organizowanym przez Fundację Jesteś Wszystko Contemporary Artist Cooperative (dalej zwana "Organizatorem").
2. Projekt realizowany jest w formie internetowej platformy, na której Uczestnicy wypełniają formularze przez 52 tygodnie.
3. Celem Projektu jest wyzwolenie w Uczestnikach potrzeby szczerego dzielenia się swoimi uczuciami oraz budowanie głębszych relacji poprzez regularne, choć krótkie, wymiany myśli.
§2 Uczestnictwo w Projekcie
1. W Projekcie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia , niezależnie od miejsca zamieszkania czy języka.
2. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Zgłoszenie udziału w Projekcie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie treści zamieszczonych w formularzach w celach związanych z realizacją Projektu.
§3 Formularze
1. Formularze składają się z dwóch części:
a) Pytanie o Przyjaciela: Uczestnik wybiera jedną osobę, której jest ciekawy i zadaje jej pytanie. Pytania nie mogą się powtarzać.
b) Podsumowanie Tygodnia: Uczestnik opisuje, co się u niego wydarzyło, co czuł i dlaczego czuł w taki sposób.
2. Formularze wypełniane są raz w tygodniu przez 52 tygodnie.
§4 Prawa autorskie
1. Uczestnik oświadcza, że:
o Dzieła stanowiące jego wkład w Projekt są wynikiem jego oryginalnej twórczości i zostały opracowane bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.
o Prawa autorskie do tych dzieł nie są niczym ograniczone.
o Niniejszym przenosi na Fundację Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative:
 Prawo rozporządzania utworami/dziełami w zakresie rozpowszechniania zgodnie z przeznaczeniem utworu, wraz z prawami zależnymi, a w szczególności swobodną eksploatację wszystkich działań Fundacji z tym utworem na wszelkich polach eksploatacji, znanych w chwili zawarcia niniejszego oświadczenia, w tym:
 zwielokrotnianie dzieł/utworów;
 utrwalanie na dowolnym nośniku;
 wprowadzanie filmu z działaniami Fundacji do obrotu;
 wyświetlanie;
 najem i dzierżawę;
 nadawanie przez stacje telewizyjne drogą naziemną, satelitarną oraz przewodowo oraz równoczesne i integralne retransmisje nadań telewizyjnych;
 wprowadzenie do pamięci komputera.
 Postanowienia te nie ograniczają praw autora w zakresie wydania i rozpowszechniania dzieła jako takiego.
 Zgadzam się przenieść na Fundację Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative prawo do wykorzystania utworu lub jego fragmentów (także poszczególnych części) w celach promocyjno-reklamowych przez Fundację, w dowolnych mediach i na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili pisania niniejszego oświadczenia, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, bez konieczności wypłaty wynagrodzenia.
 Fundacja Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative ma prawo do bezpłatnego korzystania z utworu w celu prezentacji dorobku Fundacji na festiwalach i konkursach oraz do innych prezentacji tego typu, a w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia dla produkcji do promocji nagrodzonego lub wyróżnionego dzieła/utworu w sposób zaproponowany przez organizatorów festiwalu lub konkursu.
 Fundacja Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative ma prawo do wszelkiego użycia wersji i fragmentów napisanego utworu w materiałach promocyjno-reklamowych.
2. Organizator ma prawo do wykorzystywania treści zamieszczonych

§5 Ochrona danych osobowych
1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej "RODO".
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu realizacji Projektu, w tym w szczególności: a) Do identyfikacji Uczestników; b) Do kontaktu z Uczestnikami; c) Do celów analitycznych i badawczych.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Uczestnik może skorzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z Organizatorem pod adresem e-mail: ty@jesteswszystko.art
§6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Ewentualne spory związane z realizacją Projektu rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Previous
bottom of page